29 / 49

Speciální základní škola Mladá Boleslav

Novostavba objektu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Jedná se o novostavbu objektu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Objekt je navržen v místě křižovatky ulice Laurinova a Václavkova v Mladé Boleslavi. Kapacita objektu je navržena pro potřeby 63 žáků. V objektu je umístěno 9 kmenových učeben, družiny, jídelna a tělocvična. S ohledem na specifické podmínky v lokalitě disponuje objekt podzemní garáží.

Základní škola je navržena pro 63 žáků s mentálním postižením včetně kombinovaných vad, jako je tělesné či smyslové postižení, vady řeči, autismus nebo epilepsie.

Škola ve svém návrhu nabízí kompletní zázemí pro své žáky a pedagogy. Její součástí je mj. tělocvična využitelná i pro veřejnost, jídelna s přípravnou a podzemní parking pro dojíždějící specializované učitele. Garáž mohou využít také rodiče pro dovoz méně pohyblivých dětí.

Návrh budovy využívá svažitost a členitost nárožního pozemku. Přístup do garáže je z rušnější Laurinovy ulice s minimálním výškovým rozdílem. Hlavní vstup do objektu je z klidnější Václavkovy ulice. Výškový rozdíl pozemku u západní strany školy efektivně zajišťuje oddělení pobytové zahrady od dopravních komunikací.

Hmota školy je navržena tak, aby dotvářela uliční frontu Václavkovy ulice a uzavřela chybějící nároží. Volný prostor před hlavním vstupem dává záměrný distanc od solitérní vily v sousedství a její přilehlé zahrady. Ze západní strany budova navazuje na současný komplex budov Centra 83 a ponechává před nimi volný zelený prostor hřišť. Od Laurinovy ulice je budova oddělena opěrnou stěnou porostlou popínavými rostlinami. Ty se starají o útlum hluku, zmírnění prašnosti a snižují povrchovou teplotu železobetonové stěny v letních měsících. Současně opticky budovu přesouvá do Václavkovy ulice.

Orientace ke světovým stranám ctí vnitřní provoz budovy a energetické nároky. Učebny jsou orientovány k jihu pro co nejlepší proslunění, prosvětlení a psychikou pohodu uživatel budovy. Zasklení využívá v zimním období solárních zisků k omezení spotřeby energie pro vytápění. V letních měsících je možné plochy zasklení chránit venkovními žaluziemi.

Je navržen inteligentně řízený systém technologií budovy. Bude využito nuceného větrání s rekuperací tepla, propojeného s vytápěním budovy, které bude pružně reagovat na případný solární zisk. Součástí systému bude také ovládání venkovních žaluzií a fotovoltaické panely umístěné na ploché střeše. To povede k ekonomickému využití energií zajišťující provoz budovy.

Nosnou konstrukcí stavby je železobetonový skelet s monolitickými stropními deskami. Je navržen tak, aby byla zajištěna ekonomická výstavba. V půdorysu je jedno svislé jádro vytvářející tuhost skeletu. To vše zároveň umožňuje výbornou flexibilitu vnitřních prostor k případným úpravám.

Materiály a povrchy jsou zvoleny s ohledem na jednoduchost, účelnost a minimální údržbu. Vycházejí z ověřených a fungujících prvků známých v soudobém stavebnictví.

Hlavním vnějším prvkem fasád je kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou bílou omítkou v kombinaci s pohledovým betonem. Ten bude uplatněn i na některých prvcích v interiéru. Okna pro svou životnost jsou zvolena hliníková včetně doplňujících klempířských prvků.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: arch. Andrej Kušnierik, Ing. Vít Veverka, Ing. Libor Truhelka, Ing. Luboš Knor, Ing. Bc. Daniela Kreisingerová
  • Projektová dokumentace: Libor Truhelka, Ing. Vít Veverka, Ing. Luboš Knor, Ing. Lukáš Fiedler, Ing. Bc. Daniela Kreisingerová

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Předprojektová příprava a architektonická studie – dokončeno 04/2020
  • Projektová dokumentace a inženýrská činnost: DÚR, DSP, DPS -  v realizaci

Investor

  • Středočeský kaj

Předpokládaná investice

  • 325 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby