16 / 49

Fakultní nemocnice Ostrava - přístavba Centrálního komplementu

Přístavba Centrálního komplementu, operačních sálů, magnetické rezonance, lékařské služby první pomoci a výdejny léků pro Fakultní nemocnici v Ostravě.


Přístavba budovy objektu fakultní nemocnice poskytující efektivní a plnohodnotný provoz části centrálních operačních sálů dle standardů 21. století, a to včetně zajištění nejvyšších hygienických standardů a využití moderních zdravotnických technologií.

Koncept budovy:

2. PP - technické prostory, sklady a šatny zaměstnanců
1. PP - operační sály
1. NP - hlavní vstup do budovy, vstupní hala, vyšetřovny, čekárny, soc. zařízení, lékárna

Budova bude užívaná jako objekt pro zdravotnictví.

Realizace projektu přístavby centrálních operačních sálů bude ve 4 etapách:
 • • Etapa 0 - dojde ke změně projektová dokumentace arytmosálů
 • • Etapa 1 - realizovány 1. NP, 1. PP a 2. PP a obvodové konstrukce 2. NP a 3. NP
 • • Etapa 2 - fit-out připravených prostor z první etapy
 • • Etapa 3 - převedení stávající operativy do přístavby

Objekt je navržen jako pětipodlažní budova, se dvěma podlažími podzemními a třemi nadzemními. Vlivem klesání terénu bude jedno z obou podzemních podlaží částečně přístupné z terénu.

Vizuálně představuje návrh kvádr bez výstupků a materiálově je fasáda tvořena zavěšeným kompozitním materiálem (sklocement), který de facto kapotuje pouze vodorovné i svislé nosné konstrukce v pravidelném rastru. Střecha (v úrovni 3.NP – po obvodu, i v úrovni 4.NP) je navržena jako plochá. V úrovni 3.NP bude střechu tvořit půdní substrát se zelení, přecházející lokálně do vyvýšenin s vyšší zelení. Výška jednotlivých podlaží i celého objektu navazuje na stávající budovu.

Zdravotnické zařízení splňuje požadavky na bezbariérovost. Pro vybrané prostory budou navržena akustická opatření v podobě zvukově poltivých materiálů. Standardní prvky podhledů a podlahových krytin budou doplněny prvky s možností zavěšení do prostoru nebo na stěny.

Od samého začátku přípravy projektu byly uplatňovány principy maximální ekologické šetrnosti, úspornosti a udržitelnosti.
Projekt vychází z celkové koncepce ekologicky šetrné budovy využívající nejmodernějších ekologicky šetrných technologií a řešení jako:
 • ✓ důsledná rekuperace odpadního tepla a využití odpadního tepla ze serveroven
 • ✓ provedení zelené střechy se zpožděným odtokem dešťové vody a její retencí pro závlahu zeleně
 • ✓ nové provedení sadových úprav využívajících stromovou vegetaci pro zastínění ulic a snížení teploty povrchu, v maximální míře osázení přilehlých ploch vhodnými typy zeleně
 • ✓ „čistá mobilita“ - vytvoření parkovacích míst pro elektromobily včetně nabíjecích stanic
 • ✓ atd.

Objekt je členěn do samostatných požárních úseků v souladu s ČSN 73 0802.
Výškou, tvarem ani umístěním tato přístavba nebude negativně ovlivňovat provoz nedaleké přistávací plochy vrtulníků.
Urbanistické řešení areálu zůstane novostavbou nedotčeno.
V rámci přístavby bude sice zrušeno celkem 10 PS, ale dopravní řešení navrhuje novou příjezdovou komunikaci včetně 3 parkovacích pásů, které mají celkem 27 parkovacích stání.

Budova bude dle klasifikační třídy zařazena do kategorie velmi úsporných budov s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy okolo 34 kWh/(m2a).

Výsledná energetická náročnost budovy:

 • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
 • Neobnovitelné primární energie „B“ – velmi úsporná

Autoři projektu:

 • Architektonická studie: Ing. arch. Jan Kubát, Ing. Jiří Slánský
 • Projektová dokumentace: Ing. Jiří Slánský, Ing. arch Jakub Konicar, Ing. Libor Truhelka, Ing. Luboš Knor, Ing. Jan Lukáš, Ondřej Koutňák, Ing. Jiří Ledinský, Ing. Hana Satrapová, Ing. Petr Koldovský, Ing. Martin Procházka, Ing. Tomáš Zugar

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

 • Revize architektonické studie
 • Projektová dokumentace: DÚR-DSP
 • Projektová dokumentace DPS

Investor

 • Fakultní nemocnice Ostrava

Předpokládaná investice

 • 1,0 mld. Kč bez DPH
reference

Další stavby