11 / 49

Revitalizace areálu BEKON v Hrádku nad Nisou

Kompletní revitalizace areálu původní přádelny a vznik nového zázemí občanské vybavenosti – objektu městského archivu a depozitáře, polikliniky a domu sportu.


Projekt Revitalizace areálu BEKON je pojat komplexně - zásadně a koncepčně řeší rozsáhlé území brownnfieldu se starou stavební zátěží o rozloze cca 1,7 ha, ležící téměř v centru města. Výjimečnost spočívá v různorodosti projektované občanské vybavenosti (zázemí územní samosprávy, sportovní infrastruktura, zdravotní infrastruktura, v budoucnu i bydlení). Občanská vybavenost je navzájem provázána odpočinkovou a relaxační zónou parku s vodním prvkem, který zároveň zadržuje srážkovou vodu z jednotlivých objektů. Objekty jsou projektovány jako pasivní budovy. Projektový záměr počítá s kofinancováním ze tří dotačních titulů financovaných fondy EU.

MĚSTSKÝ ARCHIV A DEPOZITÁŘ

Stavba je navržena v půdorysné stopě původní budovy A1 + A2 areálu brownfieldu, která je určena k demolici. Stavba Městského archivu, depozitáře, je koncipována jako polyfunkční objekt s prostory skladů, archivů, depozitářů, datového úložiště a kanceláří městského úřadu vč. souvisejícího provozního a technického zázemí. Hlavní vstup je orientován jižně do prostoru parteru, který tvoří piazzetta, ze které vystupuje také vstupní schodiště do Polikliniky. Objekt je řešen jako třípodlažní stavba. V úrovni 1.NP je umístěn hlavní vstup s recepcí/ podatelnou a kancelářské prostory městského úřadu, které jsou jižně orientovány do prostoru veřejného parteru. V severní části dispozice 1.NP je umístěn archiv úřadu, schodiště s nákladním výtahem a technické místnosti. Většina 2.NP slouží pro skladování, archivaci a depozit.

Jedna z místností je určena pro údržbu. Ve 3.NP je západní polovina podlaží určena opět pro skladování, archivaci a depozit vč. datového úložiště. Na toto navazují prostory městského úřadu sloužící pro práci s archiváliemi – kancelář, digitalizace, skartace, badatelna. Z hlediska konstrukce bude stavba provedena jako železobetonová. Střecha je navržena jako plochá s extenzivní zelení. Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s předsazeným Cortenovým obkladem. Okenní otvory budou vyplněny okny v hliníkových rámech a předokenními venkovními žaluziemi s podomítkovými kastlíky. Jihovýchodní nároží bude na fasádě osazeno fotovoltaickými panely. Okna schodiště budou z venkovní strany zakryta hliníkovými horizontálními lamelami.

Pro přepravu osob bude v objektu u schodiště instalován osobní výtah a bude uzpůsoben pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Větrání kancelářských prostor, společných prostor, provozního zázemí a technického zázemí (1. až 3.NP) je řešeno VZT jednotkou s rotačním rekuperátorem, vodním ohřívačem a vodním chladičem. V objektu je řešen systém stabilního hasícího zařízení.

DŮM SPORTU

Stavba je navržena v půdorysné stopě původní budovy D2 areálu brownfieldu, která je určena k demolici. Stavba využívá úroveň 1.PP pro parkování, technické zázemí a pro samostatnou jednotku areálového "energocentra". Následující nadzemní podlaží jsou určená pro sportovní využití včetně technického a provozního zázemí (šatny, sprchy, záchody atd.). Poslední podlaží je určeno jako technické zázemí VZT a FVE. Hlavní pěší vstup je ze severní strany naproti parkovišti u Polikliniky. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní stavba (1.PP až 3.NP). Prostorově je Dům sportu navržen jako kompaktní stavba s půdorysně odskočenou hmotou nejvyššího podlaží. Dispozičně je objekt řešen tak, že západní část dispozice je vyčleněna pro technické zázemí, vertikální komunikace (schodiště a výtah), hygienická zázemí a šatny.

Střední část dispozice obsahuje multifunkční prostor haly s lezeckou stěnou umístěnou v převýšeném atriu osvětleném střešním světlíkem. Na prostor atria navazují v 1.NP a 2.NP jednotlivé sportovní sály. Prostory jsou opatřeny velkoformátovými francouzskými okny s pevným zasklením a větracími postranními klapkami. Okna budou doplněna venkovními žaluziemi s podomítkovými kastlíky. Okna schodiště budou z venkovní strany zakryta hliníkovými horizontálními lamelami. Konstrukčně je dům navržen jako železobetonový. Střechy jsou navrženy jako ploché s extenzivní zelení, na které budou umístěny FV panely. Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s omítkou v šedé barvě. Větrání společných prostor, provozního zázemí a technického zázemí a sportovišť je řešeno VZT jednotkami s rotačním rekuperátorem, vodním ohřívačem a vodním chladičem.

POLIKLINIKA

Stavba je navržena v půdorysné stopě původní budovy B1 a B2 areálu brownfieldu, která je určena k demolici. Stavební objekt polikliniky bude umístěn u severního okraje areálu. Jedná se o novostavbu třípodlažního objektu (1 podzemní a 2 nadzemní podlaží) s funkcí občanské vybavenosti – ambulantní zdravotnické zařízení, v podzemním podlaží garáže. Konstrukčně je objekt navržen jako skelet, tvořený sloupovým systémem s vnitřním ztužujícím jádrem, který je doplněn o obvodové stěny, nosné konstrukce (stěny, sloupy, stropní a střešní desky) budou železobetonové. Objekt bude založen hlubině pomocí vrtaných široko profilových železobetonových pilot v kombinaci s železobetonovými základovými pásy.

K objektu ještě přilehá jednopodlažní objem na styku s objektem archivu o rozměrech 4,65 m x 13,1 m a výšce 4,7 m. Plášť objektu bude zateplen KZS se strukturální omítkou. Soklovou část, resp. stěny suterénu, tvoří obklad z cihel a cihelných pásků. Střecha objektu bude plochá s extenzivní zelení, s umístěnými FV panely. Ve střeše objektu jsou navrženy čtyři světlíky. Výplně otvorů tvoří okna, prosklené stěny a dveře s hliníkovými lakovanými rámy a izolačním trojsklem. Dispozičně – konstrukčně se jedná o příčný i podélný pětitrakt s hlavním dvouramenným schodištěm a výtahem v těžišti budovy.

V jihozápadním a severovýchodním rohu budovy jsou další (úniková) dvouramenná schodiště. Úroveň 1.PP je částečně pod terénem a přístup do objektu je tudíž umožněn jak z úrovně 1.PP, tak i z úrovně 1.NP. Větrání prostor je řešeno VZT jednotkami s rotačním rekuperátorem, vodním ohřívačem a vodním chladičem.

Objekty jsou projektovány jako pasivní budovy, plnící níže uvedené energetické ukazatele:

Výsledná energetická náročnost budovy:

 • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná pro všechny objekty
 • Primární energie z neobnovitelných zdrojů „A“ - mimořádně úsporná pro všechny objekty

Autoři projektu:

 • Projektová dokumentace: Ing. arch. Ladislav David, Ing. Libor Truhelka, Ing. Jan Havránek, Ing. Luboš Knor, Ing. Lukáš Fiedler

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

 • projektová dokumentace: DÚR + DSP, DPS
 • dotační management

Předpokládané investice:

 • Městský archiv a depozitář
  110 mil. Kč bez DPH
 • Dům sportu
  120 mil. Kč bez DPH
 • Poliklinika
  220 mil. Kč bez DPH

Investor

 • Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34

Předpokládaná investice

 • 450 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby