9 / 49

Karlovarské inovační centrum

Výstavba Karlovarského inovačního centra poskytujícího kompletní zázemí začínajícím společnostem se záměrem zajištění rozvoje podnikání a inovativních vizí.


Cílem projektu je vytvořit komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání a poskytovat podporu inovativním firmám v České republice a případně i v Evropě. Karlovarské inovační centrum (KIC) bude podporovat dílčí projekty spolupráce mezi inovačními firmami a výzkumnými pracovišti. Multifunkční objekty, jejichž vnitřní řešení umožňuje variabilní využitelnost, budou plnit funkci pro administrativní, vzdělávací, prezentační činnosti a prostory umožní i výstavní akce.

Budovy jsou plánovány jako inteligentní:

 • – nízká energetická náročnost,
 • – vysoké využití čistých zdrojů energie (FVE systém, VZT s rekuperací a vysokou účinností ZZT),
 • – šetrné zacházení s odpadní a dešťovou vodou,
 • – bezbariérovost.

Území dotčeného areálu na okraji městské části Karlovy Vary - Dvory, na kterém je Karlovarské inovační centrum navrženo, je v sousedství budov využívaných Krajským úřadem, Karlovarskou krajskou knihovnou, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, jehož součástí je výjezdová základna rychlé zdravotnické pomoci, Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic a Krajskou hygienickou stanicí. Území je mírně svažitého charakteru se spádem směrem k Závodní ulici.

Navržený komplex se skládá z objektů půdorysného obdélníkového tvaru s plochými střechami. Vzájemné propojení objektů je zajištěno spojovacími krčky. Součástí areálu je veškerá technická infrastruktura.

Z hlediska konstrukčního se jedná o železobetonové prefabrikované trojtraktové skeletové systémy s výplňovým keramickým zdivem, kontaktním zateplením minerální vatou v tloušťkách 140 a 160 mm. Dvě tloušťky tepelné izolace jsou použity s ohledem na požadovanou plasticitu fasády – větší tloušťka bude v ploše fasády, menší tloušťka pak v rámci meziokenních pásů. Ploché střechy jsou navrženy s krycí vrstvou tvořenou kačírkem.
Střešní plášť spojovacích krčků je částečně pochozí s dřevoplastovými terasovými prvky, částečně je krček oddělený zábradlím, kdy v nepřístupné části je krycí vrstva tvořena kačírkem, resp. přítěžovým říčním kamenivem.

Jednotlivé objekty jsou navrženy jako dvoupodlažní a nepodsklepené. K hlavním budovám přiléhají ocelová úniková schodiště, která mají zároveň funkci přístupu do technických místností umístěných na hlavních střechách. Na samotné hlavní střechy s fotovoltaickou elektrárnou je zajištěn přístup z technických místností. Konstrukce nástavby je navržena z nosných ocelových prvků opláštěných izolačními panely pokrytými plechem. Samotné panely jsou vyplněny PIR izolačním jádrem.

Atria mezi jednotlivými objekty budou osázena stromy. Obě východní atria budou oddělena ze strany ulice pruhem vyšších okrasných trav. Fasády tří stavebních objektů budou ze západní strany popínány na drátěné konstrukci (popínavé rostliny budou také vysazeny podél plotu po celé severozápadní hranici území).

Projektová dokumentace je zpracována formou digitálního informačního modelu budovy (BIM).

Výsledná energetická náročnost budovy:

 • – Celková dodaná energie „A“ – mimořádně úsporná
 • – Neobnovitelné primární energie „A“ – mimořádně úsporná

Autoři projektu:

 • Architektonická studie: Ing. arch. Miroslav Míka
 • Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka, Ing. Miroslav Zyma, Ing. Ivan Komínek, Miloš Lojda, Ing. arch. Július Kovács, Sebastian Bukovský, Ing. Vít Veverka, Ing. Lukáš Hovorka, Ing. Jan Košner Ph.D., Ing. Tomáš Slivovský, Bc. Ondřej Kadlček, Ing. Andrej Majchrák, Ing. Iva Nováková, Ing. Martin Šafařík, Ing. Ladislav Huf, Ing. Eva Kreuzweiserová, Ing. Jan Zářecký, Ing. Luboš Novák, Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jan Beran, Jan Dobranský, Vladimír Blecha, Ing. Jana Mikulášková, Ing. Jiří Mikulášek, Ing. Roman Štolc, Ing. Dagmar Hawerlandová, Ing. Lucie Pangrácová, Ing. Adrián Mikloš, Ing. Jan Schwarzer Ph.D.,Ing. Petr Dostál, Ing. Rudolf Hlaváč

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

 • – Studie proveditelnosti snížení energetické náročnosti
 • – Projektová dokumentace: DPS, ZSPD
 • – Autorský dozor

Investor

 • Karlovarský kraj

Předpokládaná investice

 • 498 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby