Mateřská škola Sebranice u Litomyšle

Rekonstrukce a dostavba mateřské školy v obci Sebranice u Litomyšle včetně zpevněných ploch a zahrady.
InvestorObec Sebranice
Předpokládaná investicecca 39,6 mil. Kč bez DPH
Dotace z programu MF38,4 mil. Kč

V rámci projektu bude vybudována nová jídelna, ložnice, šatna, zázemí pro zaměstnance, čtyři herny a kompletní rekonstrukce technického zařízení budovy. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynové tepelné čerpadlo, bivalentním zdrojem je plynový kondenzační kotel.

Projekt byl rozdělen na dvě etapy. V rámci první etapy byla vybudována přístavba mateřské školy s bezbariérovým přístupem včetně nové přípojky plynu, čističky odpadních vod, úpravy trasy vodovodu. Přístavbou byly vytvořeny dvě třídy s maximální kapacitou 20 dětí na třídu, zázemí pro zaměstnance, technické zázemí pro nový zdroj vytápění (plynové tepelné čerpadlo, bivalentní zdroj – plynový kondenzační kotel) a vzduchotechniku (2 x VZT jednotka s rekuperací odpadního tepla). V druhé etapě byl upraven stávající objekt mateřské školy a dokončena vnitroareálová komunikace, parkoviště, zpevněné plochy a venkovní terénní úpravy. Po dokončení vznikla ve stávajících prostorech jedna učebna s maximální kapacitou 25 dětí. Po realizaci obou etap došlo k navýšení kapacity mateřské školy na 65 dětí.

Projekt byl finančně podpořen z programu 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie B - velmi úsporná
  • neobnovitelné primární energie B - velmi úsporná

Autoři projektu:

Ing. arch. Jiří Vácha, Ing. Jan Košner, Ph.D.; Ing. Michaela Náglová; Aleš Floryček; Miloš Lojda; Josef Sekan

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • Projektová dokumentace: DSP, DPS
  • Inženýrská činnost
  • Součinnost při výběru zhotovitele
  • Autorský dozor
  • Dotační poradenství včetně následné administrace dotace