19 / 49

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jičín

Výstavba dvou nových rodinných domů zajišťujících rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v Jičíně.


Hmotové řešení obou objektů vychází z požadavku na výškovou regulaci v území. Oba objekty jsou navrhovány jako přízemní s podkrovními prostory nad obytnými pokojovými částmi. Společné prostory domácností budou obsaženy v obou objektech.

Oba objekty se svojí délkou cca 45 m jsou hmotově děleny na dílčí segmenty se sedlovými střechami.

Plochy před pokoji tvoří zastřešené terasy - až na jednu domácnost v objektu B, a to v jeho severovýchodní části, (z důvodů zasahování do ochranného pásma vodoteče).

Jsou použity architektonicky střídmé materiály. Jemně zrnitá bílošedá omítka vytváří spolu s barevností střešní krytiny, klempířských výrobků a rámů oken nadčasový vzhled. Krytina je navržena falcová se stojatou drážkou.

SO 01 OBJEKT A

Objekt je umístěný v západní části řešeného území a obsahuje prostory jedné domácnosti včetně prostorů s provozním a technickým zázemím – garáž a sklad denních potřeb.

Objekt je přístupný středovou vstupní halou, ze které je vstup do jedné domácnosti a do provozní části. Ze vstupní haly jsou přístupné šatny, WC, technické zázemí apod.

Vlastní dispozice domácnosti pro šest osob je řešena jako provozní trojtrakt s centrální komunikační chodbou uprostřed a pokoji, sociálním zázemím na straně. Na konci celé domácnosti je umístěn obývací pokoj s polootevřenou kuchyňkou pro výdej dovezené či vlastní stravy. Dle požadavku investičního záměru jsou všechny prostory v 1.NP uzpůsobeny pro užívání osobami se zdravotním postižením. V podkroví ve 2.NP jsou situovány sklady pro úschovu věcí obyvatel, např. sezónní ošacení apod. Dále je zde umístěn prostor technické místnosti a zázemí pracovníků, starajících se o obsluhu a provoz rodinných domů.

SO 02 OBJEKT B

Objekt situovaný na východní polovině řešeného území se skládá ze dvou domácností, každá se šesti pokoji s jedním lůžkem. Stejně jako v případě SO 01 je objekt přístupný středovou vstupní chodbou, ze které je vstup do obou domácností těchto prostorů. Dispoziční uspořádání domácnosti se šesti obyvateli odpovídá řešení v objektu SO 01.

Výsledná energetická náročnost budovy

  • • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná pro obě budovy.
  • • Primární energie z neobnovitelných zdrojů „A“ - mimořádně úsporná pro obě budovy.

Autoři projektu

  • • Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka, Ing. Vladimír Fiedler, Ing. arch. Andrej Kušnierik.

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.

  • • Projektová dokumentace: DÚR+DSP, DPS, interiér.

Investor

  • Královéhradecký kraj

Předpokládaná investice

  • 112 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby