Přijímání oznámení o možném protiprávním jednání

Oznámení ve smyslu č. 171/2023 SB., o ochraně oznamovatelů, a Pravidel oznamování protiprávních jednání, vyřizování oznámení a ochrany chráněných osob lze podat vnitřním oznamovacím kanálem k rukám příslušné osoby nebo vnějším oznamovacím kanálem Ministerstvu spravedlnosti.

Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému je Kateřina Adamičková, tel. 770 162 582.

V souvislosti s ochranou oznamovatelů zpracováváme Vaše osobní údaje.

Oznámení k rukám příslušné osoby lze učinit kterýmkoli z těchto způsobů:

  1. Zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu elektronické pošty oznameni at energy-benefit.cz
  2. Telefonicky na telefonním čísle pověřené osoby.
  3. Osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, na adrese sídla povinného subjektu nebo na jiném dohodnutém městě. O podání se učiní písemný zápis, příp. se souhlasem oznamovatele hlasový záznam, jímž se rozumí zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.
  4. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Energy Benefit Centre, a.s. jako povinný subjekt v souladu s ust. § 9 odst. 2 psím. B) bod 3 zákona č. 171/2023 Sb. nepřijímá oznámení od těchto osob vykonávajících pro něj práci nebo jinou obdobnou činnost:

  1. osob samostatně výdělečně činných, mimo případy výkonu práv a povinnosti vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
  2. osob vykonávajících práva spojená s účastí v povinném subjektu,
  3. osob vykonávajících funkce člena orgánů povinného subjektu,
  4. osob plnících úkoly v rámci činnosti povinného subjektu, v jeho zájmu, jeho jménem a na jeho účet,
  5. osob vykonávajících správu svěřeneckého fondu,
  6. osob vykonávajících odbornou praxi nebo stáž.