Slovníček pojmů v energetice

 • ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY = dokument, který dokládá splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem (W/m2K), který je jedním ukazatelů energetické náročnosti budovy dle §3 vyhlášky č. 78/2013 Sb., a současně splnění dílčích požadavků na jednotlivé konstrukce na systémové hranici budovy
 • SYSTÉMOVÁ HRANICE OBÁLKY BUDOVY = je tvořena konstrukcemi na hranici vytápěného objemu budovy, resp. objemu s upravovaným vnitřním prostředím
 • PODLAHOVÁ PLOCHA = plocha vymezená vnějšími stěnami bez neobyvatelných sklepů a nevytápěných prostor, zahrnující podlahovou plochu všech podlaží, je-li jich více než jedno
 • ENERGETICKY VZTAŽNÁ PLOCHA = vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy
 • ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY = vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení
 • PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) = dokument, který obsahuje informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a je tvořen protokolem a grafickým znázorněním definovaným v §9 vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 • ENERGETICKÝ AUDIT (EA) = písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci. Obsah a rozsah EA je definován vyhláškou č. 480/2012 Sb.
 • ENERGETICKÝ POSUDEK (EP) = písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení = energetickým posudkem je i závěrečné vyhodnocení projektu, zhodnocení zda bylo skutečně docíleno navržených úspor, na něž bylo žádáno v rámci dotačního programu. Obsah a rozsah EA je definován vyhláškou č. 480/2012 Sb., případně poskytovatelem dotace.
 • SOUSTAVA ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGII (SZTE) = soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie (pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy), je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu
 • ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ (EH) = soubor technických zařízení případně budov sloužících k nakládání s energií
 • ALTERNATIVNÍ SYSTÉM DODÁVKY ENERGIE = místní systém dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla
 • TEPELNÉ ČERPADLO (TČ) = zařízení, které přenáší teplo ze vzduchu, vody nebo půdy do budov nebo průmyslových zařízení nebo z budov nebo průmyslových zařízení do okolního prostředí tak, že odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou (tzv. nízkopotenciální teplo) a předává jej do prostředí s vyšší teplotou proti směru jeho přirozeného sdílení
 • KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA (KVET) = přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení
 • OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE – energie slunce, větru, země, vody a energie z biomasy
 • BIOMASA – hmota organického původu, energeticky využitelná biomasa jsou cíleně pěstěné rostliny nebo odpady ze zemědělství, potravinářství či lesnictví (dřevo, sláma, kejda, komunální odpady, olejniny, škrobové a cukerné plodiny..)