Seznam podkladů pro zpracování PENB

 • Identifikační údaje vlastníka budovy – adresa, IČ, telefon, email
 • Informace o provozním režimu v budově – počet osob užívajících objekt, počet pracovních dní
 • Projektová dokumentace stávajícího stavu – půdorysy všech podlaží, řezy, pohledy, technické zprávy
 • Popis skladeb konstrukcí – podlaha, střecha, strop do půdy, stěny
 • Stav výplní otvorů – stáří, typ rámu a zasklení
 • Fotodokumentace (foto všech fasád)
 • Projektová dokumentace technických zařízení budovy nebo alespoň jejich popis
  • Zdroj tepla pro vytápění – typ, výkon, stáří, druh paliva
  • Stav otopné soustavy, rozdělení na topné okruhy, typ těles, typ konečné regulace (TRV, uzavírací kohouty, bez jakékoliv regulace), délka rozvodů tepla
  • Zdroj tepla pro přípravu teplé vody – typ, výkon, stáří, objem zásobníků, stav rozvodů (materiál, izolace ano/ne), délka rozvodů teplé vody
  • Způsob větrání – přirozené/nucené, popis vzduchotechnického zařízení včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu)
  • Typ osvětlovací soustavy (žárovky/zářivky..), celkový elektrický příkon, způsob ovládání (ruční/automatické..)
  • Popis technologií na zisk obnovitelné energie, pokud jsou instalovány (solární termické kolektory nebo fotovoltaické panely, tepelná čerpadla)