Seznam podkladů pro energetický audit a posudek

 • Identifikační údaje vlastníka budovy – adresa, IČ, telefon, email
 • Identifikační údaje o provozovateli objektu – adresa, IČ, telefon, email
 • Informace o provozním režimu v budově – počet osob užívajících objekt, počet pracovních dní
 • Kopie situace, č. pozemku, případně adresa objektu
 • Projektová dokumentace stávajícího stavu – půdorysy všech podlaží, řezy, pohledy, technické zprávy
 • Kopie faktur za veškerou energii a pitnou vodu dodané do objektu (všechna odběrná místa) za poslední 3 roky nebo topné sezóny – roční nebo měsíční vyúčtování spotřeby energie s uvedením spotřeby, měrné jednotky (kWh, MWh elektřiny, m3 zemního plynu, GJ tepla) a ceny; tedy faktury za množství dodané energie nikoliv zálohové faktury
 • V případě, že je v objektu více odběrných míst, přidat ke každému informaci o místě a druhu odběru
 • Popis skladeb konstrukcí – podlaha, střecha, strop do půdy, stěny
 • Stav výplní otvorů – stáří, typ rámu a zasklení
 • Projektová dokumentace vnitřních zařízení
  • Zdroj tepla na vytápění – typ, výkon, stáří, druh paliva
  • Stav otopné soustavy, rozdělení na topné okruhy, typ těles, typ konečné regulace (TRV, uzavírací kohouty, bez jakékoliv regulace), délka rozvodů tepla
  • Zdroj tepla pro přípravu teplé vody – typ, výkon, stáří, objem zásobníků, stav rozvodů (materiál, izolace ano/ne), délka rozvodů teplé vody
  • Způsob větrání – přirozené/nucené, popis vzduchotechnického zařízení včetně hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu)
  • Typ osvětlovací soustavy (žárovky/zářivky..), celkový elektrický příkon, způsob ovládání (ruční/automatické..)
  • Popis technologií na zisk energie pokud jsou instalovány (solární, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla)
 • Původní energetický audit (byl-li zpracován)
 • Revizní zpráva ke zdroji tepla (zdroj tepla na vytápění)
 • Revizní zpráva elektroinstalace, pokud není – pak seznam významných spotřebičů elektřiny a jejich příkony (např. bojlery, kancelářské a kuchyňské spotřebiče, vzduchotechnika apod.)
 • Informace o provedených rekonstrukcích – stavebních konstrukcí i instalací (včetně roku realizace)