Operační program životní prostředí (OPŽP)

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2007 - 2013 téměř 5 miliard euro z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Objemem financí = 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR se jedná o druhý největší český operační program.

Cílem tohoto operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost mezi ostatními státy.

Operační program Životní prostředí, který připravil a administruje Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v následujících sedmi podoblastech (prioritních osách):

 1. zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
 2. zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí
 3. udržitelné využívání zdrojů energie
 4. zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
 5. omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
 6. zlepšování stavu přírody a krajiny
 7. rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Naší specializací jsou prioritní osy 2 a 3, které korespondují s celkovým charakterem projektů realizovaných naší společností a odborným zaměřením našich zaměstnanců.

Naše společnost se v oblasti OPŽP zabývá komplexním zajištěním žádosti včetně přípravy všech potřebných dokumentů a podkladů jako jsou:

 • energetický audit
 • projektová dokumentace
 • odhad investiční náročnosti
 • zajištění vyjádření příslušných DOSS (dotčené orgány státní správy)
 • projektová příprava
 • podání žádosti a s tím spojená administrace
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • komunikace s poskytovatelem dotace a monitoring průběhu realizace z hlediska finančního plnění
 • zajištění technického dozoru při realizaci
 • závěrečné vyhodnocení akce včetně monitoringu hodnotících ukazatelů

Každou z těchto částí nabízíme i jako samostatnou část, kterou u nás lze samostatně objednat!

NEPOŽADUJEME PROVIZE za ÚSPĚCH ŽÁDOSTI

NAŠÍM CÍLEM JE DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI PROVÁDĚCÍCH PROJEKTŮ, provádění výběrových řízení, technickém dozoru investora a závěrečném vyhodnocení úspěšnosti akce.

Součástí našich služeb je také pomoc s kompletním zajištěním výběrového řízení na dodavatele staveb i podle zákona 137/2006 SB – Zákon o veřejných zakázkách. A to včetně zpracování zadávací dokumentace, komunikace s uchazeči, zajištění veškeré administrativy a vyhodnocení a doporučení nejvhodnější nabídky.