Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je zaměřen na pro podporu podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Podpora je zaměřena na projekty realizované na celém území mimo hlavního města Prahy. Do celého Operačního programu je alokováno 117 mld. korun.

Cílem tohoto operačního programu je zvýšení inovačního potenciálu firem prostřednictvím podpory průmyslového výzkumu a vývoje, zavádění inovací v podnicích. Dále jsou podporovány projekty vedoucí snížení energetické náročnosti podniků, podpora obnovitelných zdrojů a rozvoj různých druhů informačních a komunikačních technologií.

OP PIK je zaměřen primárně na podporu malých a středních podnikatelů především ve zpracovatelském průmyslu. Ekonomické aktivity, formy a velikosti žadatelů konkrétně definují výzvy jednotlivých programů.

Prioritní osy OP PIK a jejich programy podpory:

PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových, technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

 • Obnovitelné zdroje energie
 • Úspory energie
 • Úspory energie v soustavách zásobování teplem
 • Nízkouhlíkaté technologie
 • Smart grids I. a II.

PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Naše společnost úspěšně realizovala několik stovek žádostí o dotaci z oblasti stavebnictví a energetiky v hodnotě miliard Kč. Seznam referencí je dostupný zde.

Firemní tým je složen ze zkušených odborníků z následujících oblastí:

 • Stavební projektová činnost
 • Energetické auditorství
 • Dotačního management
 • Zadávání výběrových řízení prostřednictvím naší dceřiné společnosti Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.
 • Financování energeticky úsporných projektů a EPC projekty

Zákazníkovi poskytujeme komplexní zajištěním žádosti o dotaci včetně přípravy všech potřebných dokumentů a podkladů jako jsou:

 • energetický audit
 • projektová dokumentace
 • odhad investiční náročnosti
 • zajištění vyjádření příslušných DOSS (dotčené orgány státní správy)
 • projektová příprava
 • podání žádosti a s tím spojená administrace
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • komunikace s poskytovatelem dotace a monitoring průběhu realizace z hlediska finančního plnění
 • zajištění technického dozoru při realizaci závěrečné vyhodnocení akce včetně monitoringu hodnotících ukazatelů
 • poskytování asistence při kontrole na místě ze strany orgánů státní správy

Každou z těchto částí nabízíme i jako samostatnou část, kterou u nás lze samostatně objednat.