Energetické posudky

Povinnost vypracovat energetický audit je dána §9a zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření s energií v jeho platném znění a jeho prováděcího předpisu Vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb..

KDO MÁ POVINNOST ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO POSUDKU?

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství:

  • Pro novou budovu nebo rekonstrukci definovanou jako větší změnu (změna na více jak 25% obálky budovy) jejíž zdroj energie má instalovaný tepelný výkon vyšší jak 200 kW, pokud tento zdroj není alternativního systému (OZE, SZTE, KVET, TČ)
  • Pro každou budovu, která chce v rámci rekonstrukce zdroje přejít z alternativního systému na jiný než alternativní systém (např. odpojení od SZTE)
  • Pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW; výjimkou jsou výrobny s dobou provozu nižší jak 1 500hod/rok a jaderné elektrárny
  • Pro výstavbu nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě
  • Pro výstavbu nové nebo podstatnou rekonstrukci stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
  • Pro posouzení navrhovaných úspor na něž je žádána dotace z programů podpory státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v případě, že si poskytovatel podpory nestanoví jinak (dotace Zelená úsporám, OPŽP, OPPI..)
  • Pro vyhodnocení plnění parametrů projektu realizovaných v rámci dotačních programů (závěrečné stanovisko energetického specialisty – např. vyhodnocení dotačních titulů OPŽP)

ZA JAKÝM DALŠÍM ÚČELEM MŮŽE BÝT ENERGETICKÝ POSUDEK ZPRACOVÁN?

Další možné důvody vypracování energetických posudků jsou uvedeny §9a odstavci 2 zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření s energií. Dalšími důvody jsou vnímány hlavně vlastní rozhodnutí k realizaci energetického posudku za jakýmkoliv účelem.