Energetické audity

Povinnost vypracovat energetický audit je dána §9 zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií v jeho platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

KDO MÁ POVINNOST VYPRACOVAT ENERGETICKÝ AUDIT (EA)?

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství:

  • V případě fyzické či právnické osoby, jejíž budova nebo energetické hospodářství má celkovou průměrnou spotřebu energie za poslední dva roky vyšší než 35 000 GJ/rok (tj. 9 722 MWh), (součet spotřeb všech budov a energetického hospodářství), pak se vypracování EA týká pouze budov a energetického hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ/rok (tj. 194 MWh)
  • V případě organizačních složek státu, krajů, obcí a příspěvkových organizací, jejichž budova nebo energetické hospodářství má celkovou průměrnou spotřebu energie za poslední dva roky vyšší než 1 500 GJ/rok (tj. 417 MWh), (součet spotřeb všech budov a energetického hospodářství), pak se vypracování EA týká pouze budov a energetické hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ/rok (tj. 194 MWh)
  • Budovy nebo energetické hospodářství, které nejsou schopny splnit požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené dle prováděcího právního předpisu při rekonstrukci objektu definované jako větší změna budovy (změna na více jak 25% obálky budovy) – audit dokazuje nevhodnost splnit energetickou náročnost objektu (technickou, ekonomickou nebo s ohledem na životnost a provozní účely objektu)

Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem je povinen vypracovat energetický audit pro jím užívané nebo vlastněné EH (nejpozději do 5.12.2015), dále energetický audit zpracovávat nejméně každé 4 roky

  • Výjimku z povinnosti má podnikatel, jenž má:
    • Zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií) a má vypracován energetický audit
    • Zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu) a má vypracován energetický audit

NĚKOLIK VÝJIMEK Z POVINNOSTI VYPRACOVAT ENERGETICKÝ AUDIT

  • stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie stanoveným vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
  • dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným vyhláškou č. 194/2007 Sb. ve znění vyhl. 237/2014 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.