Energetické audity, energetické průkazy, posudky, studie

Zpracujeme pro Vás energetické dokumenty pro objekty i energetická hospodářství od průkazů energetické náročnosti budov až po energetické audity.

Energetické dokumenty zpracováváme pro účely stavebních úřadů, dotačních programů i pro vlastní potřebu investora. Ve všech energetických dokumentech se vždy snažíme vyčíslit maximální možné úspory energií, emisí skleníkových plynů nebo provozních nákladů, vždy dle priorit zadavatele a cíle projektu. V energetických auditech zpracováváme množství opatření a jejich variantních kombinací. V energetických posudcích hodnotíme již volená opatření, která chce investor posoudit nebo která jsou vhodná k danému účelu, a vyčíslujeme jejich přínos.

Námi vypracovaný energetický dokument (audit či posudek) vždy vyhodnotí energetickou náročnost budovy či energetického hospodářství a nastaví vhodný cíl energetických úspor. Náklady na realizaci energetického hodnocení (auditu nebo posudku) se na základě opatření navržených v dokumentu často rychle vrátí. Velmi často jsou nalezena nízkonákladová nebo beznákladová opatření, která přináší značné úspory energií i financí. Například správné nastavení již existující regulace vytápění nebo změna sazby či velikosti jističe v odběru elektřiny dokáží uspořit mnoho finančních prostředků.

Mezi energetické dokumenty také patří průkaz energetické náročnosti budovy, který svým nastavením slouží k vzájemnému srovnávání hodnocených objektů. Hodnotí stav konstrukcí budovy a vnitřních technologií pro vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení a větrání. Dále je jako energetický dokument zpracováván energetický štítek obálky budovy, který opět srovnává budovy mezi sebou, avšak štítek hodnotí pouze konstrukce, bez vnitřních technologií. Často se používá jako jeden z podkladů pro určení možnosti získat dotaci na úsporná opatření z evropských fondů.